INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Operačný program:          Cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko – Slovensko

Prioritná os:                      1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ:                Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:     24 000 000 EUR

 

Limity NFP na projekt:

·         minimálna výška:                                                                            200 000 EUR

·         maximálna výška:                                                                         5 000 000 EUR

 

INTENZITA Podpory:

       

 • Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

 

Maximálna dĺžka projektu 24 mesiacov.

 

Termín vyhlásenia výzvy:           18. septembra 2017

Forma výzvy:                               uzatvorená

Predkladanie žiadostí o NFP:    uzavretie hodnotiaceho kola: 10. novembra 2017

  

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

 

 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti.

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

 

 • Výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.),
 • Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti,
 • Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém),
 • Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzi sektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity),
 • Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno-historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch,
 • Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch),
 • Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny,
 • Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti,
 • Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,
 • Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva

Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

Program nebude financovať aktivít, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.

  

Územná oprávnenosť:

 

 • slovenskí žiadatelia: Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj (len SN)
 • poľskí partneri: Sliezske, Malokarpatské, Podkarpatské vojvodstvo

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.