Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach:

 

·         Dopravné prostriedky 21. Storočie

·         Priemysel pre 21. storočie

·         digitálne slovensko a kreatívny priemysel

·         zdravie obyvateľstva a zdravotné technoilógie

·         Zdravé potraviny a životné prostredie

 

V rámci pripravovaných výziev z operačného programu Výskum a inovácie máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja. 

 

 

Identifikácia výziev:

 

Operačný program: Výskum a inovácie

 

Prioritná os 1:                    Podpora výskumu, vývoja a inovácií

 

Špecifický cieľ 1.2.1:       Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a    podnikateľskej sféry

 

 

Cieľ výzvy / predmet výzvy:

 

Hlavný cieľ:                      Cieľom výziev je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať zmiešané konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

                                          

                                                  Dôraz bude kladený na aktívnu participáciu kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

 

                                                   Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít. Menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú. Odôvodnené je aj dobudovanie existujúcich zariadení, ktoré sú však v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí tieto zariadenia využívajú) nedostatočné.

 

Podporované regióny: Slovenská republika okrem Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto  realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Mimo oprávneného územia bude možné využiť tzv. 15% flexibilitu. To znamená, že maximálne 15% z objemu rozpočtu projektu môže byť použitých mimo oprávneného územia, ale s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

 

 


Oprávnení žiadatelia / Partneri:

 

Oprávnenými žiadateľmi sú

·         Slovenská akadémia vied a jej organizácie

·   Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

·        Verejné vysoké školy

·        Štátne vysoké školy

·        Podnikateľské subjekty vykonávajúce výskum a vývoj

 

Oprávneným partnerom môže byť

·         Slovenská akadémia vied a jej organizácie

·    PRávnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej   správy

·         Verejné vysoké školy

·         Štátne vysoké školy

·         Súkromné vysoké školy

·         Právnické osoby zriadené vysokými školami

·         Občianske združenia

·         Neziskové organizácie

·         Združenia právnických osôb

§   mikro, malé, stredné a veľké podniky, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov. Zároveň musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) zodpovedajúce jednotlivým oblastiam výskumu a vývoja.   

 

Oprávnené aktivity (výdavky):

 

 

aktivity      

·       Nezávislý výskum a vývoj

·       Priemyselný výskum         

·       Experimentálny vývoj

Pozn. oprávnené budú iba tie projekty ktoré budú kombinovať všetky tri typy aktivít. Výsledkom projektu musia byť konkrétne  výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva.

výdavky

-     obstaranie softvéru, strojov prístrojov a zariadení,    

-     nevyhnutné stavebné úpravy,

-   obstaranie spotrebného materiálu,

-     zmluvný výskum,

-     operatívny nájom,

-     mzdové výdavky,

-     a ďalšie.

maximálna Intenzita pomoci:

     

 

Žiadateľ / partner

Intenzita pomoci

Žiadateľ / partner

Intenzita pomoci

Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi vysokými školami

100 %

Súkromné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami

 

95 %

Verejné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými školami

95 %

Neziskové organizácie výskumu a vývoja

 

95 %

 

 

Intenzita pomoci pre partnerov z kategórie súkromných podnikov

 

Veľkosť podniku

 

Oprávnená aktivita

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*

Priemyselný výskum

70%

60%

50%

Priemyselný výskum (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

80%

75%

65%

Experimentálny vývoj

45%

35%

25%

Experimentálny vývoj (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

60%

50%

40%

*počet zamestnancov sa určuje prepočtom ako ročná pracovná jednotka

 

 

Miesto realizácie:

 

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR mimo Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa o NFP. Možnosť  využitia tzv. 15% flexibility.

 

Doplňujúce / Špecifické podmienky výzvy:

 

Podmienkou oprávnenosti bude zapojenie minimálne 1 žiadateľa a 3 partnerov, čiže min. 4 príjemcovia pomoci.

 

 

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 

Ide o dlhodobý strategický výskum, takže očakávame dobu realizácie na úrovni 5 rokov.

 

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy:                  marec 2018

Forma výzvy:                                                                                     uzavretá

 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI