Podpora inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

 

·        Dopravné prostriedky 21. Storočie

·        Priemysel pre 21 storočie

·        Zdravé potraviny a životné prostredie

  

V rámci aktuálne vyhlásených výziev z operačného programu Výskum a inovácie máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu projektov zameraných na priemyselný výskum a experimentálny vývoj s následným implementovaním do inovácie produktu, procesu resp. do organizačnej inovácie. 

 

 

Identifikácia výziev:

 

Operačný program: Výskum a inovácie

 

Čísla výziev:                     OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11     (Dopravné prostriedky pre 21. storočie)

                                          OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12     (Priemysel pre 21. storočie)

                                          OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13     (Zdravé potraviny a životné prostredie) 

 

 

Cieľ výzvy / predmet výzvy:

 

Hlavný cieľ:                      Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

 

Podporované regióny:        Slovenská republika okrem Bratislavského kraja.

 


 

Oprávnení žiadatelia / Partneri:

 

Oprávnenými žiadateľmi sú

§  mikro, malé, stredné a veľké podniky

§  sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov

§  vysporiadané záväzky voči prednostným veriteľom (sociálna poisťovňa, zdravotné poistenia, daňový úrad)

§  žiadateľ zároveň, musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) zodpovedajúce jednotlivým oblastiam výskumu a následnej implementácie ich výsledkov do praxe

Oprávneným partnerom môže byť

a) fyzická alebo právnická osoba, spĺňajúca rovnaké podmienky ako v prípade oprávnenosti žiadateľa

b) právnická osoba uskutočňujúca výskum a vývoj

·         Slovenská akadémia vied a jej organizácie

·         Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

·         Verejné vysoké školy

·         Štátne vysoké školy

·         Súkromné vysoké školy

·         Právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami

Výskumné organizácie podľa písmena b) sa môžu podieľať výlučne na aktivitách priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.

 

Oprávnené aktivity (výdavky):

 

aktivity      

·       Priemyselný výskum         

·       Experimentálny vývoj

·       ochranu práv duševného vlastníctva

·       Inovačná časť projektu:

-     inovácia produktu,

-     inovácia procesu,

-     organizačná inovácia.

výdavky

-   obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (patenty, licencií, know-how, receptúry, ...) 

-     obstaranie zásob,

-     odpisy,

-     služby - zmluvný výskum, patentová ochrana, EPM

-     mzdové výdavky,

-     obstaranie softvéru, strojov prístrojov a zariadení, 

Projekt musí byť kombináciou výskumno-vývojovej časti a inovačnej časti projektu

 

 

 

 

Základné finančné limity:

 

Priemysel pre 21. storočie (OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:                 82 000 000 EUR

·         minimálna výška príspevku na projekt:                                                 200 000 EUR

·         maximálna výška príspevku na projekt:                                             4 000 000 EUR

 

Dopravné prostriedky pre 21. storočie (OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:                 48 000 000 EUR

·         minimálna výška príspevku na projekt:                                                 200 000 EUR

·         maximálna výška príspevku na projekt:                                             3 000 000 EUR

 

Zdravé potraviny a životné prostredie (OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:                34 000 000 EUR

·         minimálna výška príspevku na projekt:                                                 200 000 EUR

·         maximálna výška príspevku na projekt:                                             2 000 000 EUR

 

Intenzita pomoci:

 

Výskumno-vývojová časť projektu (výsledkom je napr. prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia, oceniteľné práva, vyvinutý softvér):

 

Veľkosť podniku

 

Oprávnená aktivita

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*

Priemyselný výskum

70%

60%

50%

Priemyselný výskum (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

80%

75%

65%

Experimentálny vývoj

45%

35%

25%

Experimentálny vývoj (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

60%

50%

40%

Ochrana práv duševného vlastníctva

50%

50%

neoprávnené

*počet zamestnancov sa určuje prepočtom ako ročná pracovná jednotka

 

Inovačná časť projektu (výsledkom je inovácia produktu, inovácia procesu, organizačná inovácia):

 

Veľkosť podniku

 

Oprávnená aktivita

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

45%

35%

25%

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

55%

45%

35%

 

 

Miesto realizácie:

 

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR mimo Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa o NFP.

 

Doplňujúce / Špecifické podmienky výzvy:

 

Pri hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude kladený doraz na ukazovateľ „hodnota za peniaze“, tzn. vysoká efektívnosť pri vynaložení nižších finančných nákladov.

 

Výzva umožňuje vytváranie partnerstiev. V prípade žiadateľa z kategórie veľkého podniku je zapojenie partnera z kategórie MSP nevyhnutné.   

 

Výskumnú časť projektu musí realizovať subjekt, ktorý disponuje oprávnením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 36 mesiacov.

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Termín vyhlásenia výzvy:                 15.12.2017

Forma výzvy:                                    otvorená - do vyčerpania finančnej alokácie.

Predkladanie žiadostí o NFP:           uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 16.04.2018

                                                          uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 29.06.2018


 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI