TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV (KO), MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZMESOVÉHO KO A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KO V OSTATNÝCH REGIÓNOCH

 

Triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologická úprava zmesového ko a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných ko v oststných regiónoch

 

 

Identifikácia výzvy:

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia

 

Číslo výzvy:              OPKZP-PO1-SC111-2017-33

 

Cieľ výzvy / predmet výzvy:

 

Hlavný cieľ:                        Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Podporované regióny:        SR okrem najmenej rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 

·    obec alebo združenie obcí (združenie obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vzniklo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia mať takéto združenia zároveň v Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom SR v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.)

§  príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,

§  právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,

§  neziskové organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí

§  združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

 

Žiadateľ - obec, môže realizovať projekt na území iných obcí výlučne na základe zmlúv uzatvorených podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

 

 

 

Oprávnené aktivity (výdavky):

 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:

·   Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (primárne na odpady, za ktorých zber  a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).

·       Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).

·    Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

 

Pozn.: Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

Zberný dvor je zariadenie na zber KO a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 

2.   Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

·   Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

·         Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a iných dopr. prostriedkov).

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, t.j.:

·    Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.

·        Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).

·        Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej aj „BRKO“) – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

 

Základné finančné limity:

 

Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry (skupinová výnimka) – oprávnené subjekty B – E pre aktivity č. 1 a 2,  a akýhokoľvek oprávnený subjekt pre aktivitu č. 3.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:                25 000 000 EUR

Limity príspevku na projekt:

§  minimálna výška príspevku na projekt:                                             nestanovená

§  maximálna výška príspevku na projekt:                                            6 mil. EUR

 

Intenzita pomoci:

 

Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov:                                             95 %

 

Miesto realizácie:

 

Oprávneným miestom realizácie projektu je celá SR okrem najmenej rozvinutých okresov, ktoré:

1.     boli najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola výzvy zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov a zároveň

2.     mali k termínu podľa predchádzajúceho bodu vládou SR schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

 

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa o NFP.

 

Doplňujúce / Špecifické podmienky výzvy:

 

K ŽoNFP (doplnenie) musí byť verejné obstarávanie (ďalej „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov).

V prípade zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko (EKS) postupom podlimitnej zákazky je povinné mať VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

 

Výnimky:

·         zákazky s nízkou hodnotou

·         zákazky podliehajúce výnimkám

 

Pri hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude kladený doraz na ukazovateľ „hodnota za peniaze“, tzn. vysoká efektívnosť pri vynaložení nižších finančných nákladov.

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je stanovená.

 

Žiadateľ A pre aktivity 1 a 2 nesmie ukončiť hlavnú aktivitu pred podaním ŽoNFP.

 

Všetci žiadatelia pre aktivitu 3 a žiadatelia B - E pre aktivity 1 a 2 nesmú začať práce na projekte pre predložením ŽoNFP.  

 

Termín vyhlásenia výzvy:                 29. 11. 2017

Forma výzvy:                                   otvorená - do vyčerpania finančnej alokácie.

Predkladanie žiadostí o NFP:           uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30. 04. 2018

                                                          uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31. 08. 2018

                                                          následné hodnotiace kolá v intervale  4 mesiacov do vyčerpania alokácie

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

 + 421 918 320 827

Mgr. Dagmar Bohunická

projektový manažér

bohunicka@aurodotacie.sk

+ 421 917 935 618

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI