INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti Euro Dotácie, a.s.

 

Zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti Euro Dotácie, a.s.

 

Po viac ako 11-tich rokoch dochádza k zmene majetkovej štruktúry spoločnosti Euro Dotácie, a.s., kedy dochádza k zníženiu počtu akcionárov. Pôvodní zakladatelia – Ing. Peter Sládek a Ing. Martin Chachula, prostredníctvom nimi vlastnenej právnickej osoby EIP Invest, s.r.o. odkúpili všetky akcie spoločnosti, čím sa stala jediným a to 100%-tným akcionárom spoločnosti.

 

Uvedená zmena tak prinesie zrýchlenie v rozhodovaní pri strategických otázkach, zjednoduší niektoré firemné procesy a to všetko pri maximálnej orientácii na potreby klientov. Zmena sa žiadnym spôsobom nedotkne jedinečného konceptu poskytovania služieb spolu so Slovenskou sporiteľňou, a.s. na slovenskom trhu a to či už vo forme 4 spoločných regionálnych poradenských centier (Trnava, Žilina, Prešov, Košice) ako ani vzájomnej spolupráce, spoločných obchodných a marketingových aktivít a komplexného poradenstva pre klientov. 

 

V súvislosti s majetkovou zmenou došlo aj k zmene v orgánoch spoločnosti, pričom nasledovať bude aj zmena loga spoločnosti ako i vizuálu marketingových materiálov spoločnosti v najbližšom období.

 

Euro Dotácie, a.s.

Ing. Peter Sládek

predseda predstavenstva