PF 2019

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

                                           

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

 

finančné limity projektov zameraných na znižovanie energetickej náročnosti:

 

Schéma pomoci de minimis

            Nenávratný finančný príspevok:          min. 20 tis. EUR

                                                                          max. 200 tis. EUR

        

            Intenzita podpory:                                  max. 85 %   

                      

             alokácia:                                                40 mil. EUR

 

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

 

časová oprávnenosť výdavkov:            upresní sa vo výzve

  

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

 

·         mikro, malé a stredné podniky,

·         sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov,

·         vysporiadané záväzky voči prednostným veriteľom (sociálna poisťovňa, zdravotné poistenia, daňový úrad),

·         výrobné priestory vo vlastníctve na obdobie realizácie projektu a následne 3 roky počas monitorovacieho obdobia,

 

·         žiadateľ zároveň, musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) v rámci Sekcie C Priemyselná výroba.

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

 

A.     Zabezpečenie energetických auditov.

B.     Implementácia opatrení z energetických auditov:

1.   rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti:

·         zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

·         rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody;

·         rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove;

2.   rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov:

·         zariadenia na využitie OZE;

·         zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla;

3.   rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4.   zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

5.   výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

6.   modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

 

7.   iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

 

Územná oprávnenosť:

 

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.