INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Podpora inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - predpokladaný termín vyhlásenia Október 2017

Podpora inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Operačný program:        Výskum a inovácie

Prioritná os:                    PO1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno-vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

 

Oprávnení žiadatelia:

 

Oprávneným žiadateľom je FO a PO, ktorá ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok vykonáva svoju podnikateľskú činnosť nepretržite minimálne 36 mesiacov.

 

Oprávnené aktivity (výdavky):

 

Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení prostredníctvom inovácie produktu, procesu, služby resp. obstaraním inovatívnej technológie. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku. 

 

Projekt musí byť kombináciou časti A a B pričom výška NFP sa stanoví ako súčet nenávratných finančných príspevkov vypočítaných pre jednotlivé hlavné aktivity projektu a jednotlivých členov partnerstva podľa príslušných intenzít pomoci. Príslušná intenzita pomoci sa stanoví podľa veľkostnej kategórie žiadateľa/partnera, resp. podľa miesta realizácie inovačnej časti projektu.

 

Základné finančné limity:

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:        200 000 000 EUR

 

Finančné limity projektu:

·         minimálne oprávnené  výdavky:                                                                    bude upresnené vo výzve,        

 ·         maximálne oprávnené výdavky:                                                                         bude upresnené vo výzve

 

Intenzita podpory:

 

Miesto realizácie

Alokácia na kraj

Alokácia pre RIUS

Alokácia pre MFO

Bratislavský kraj

  9 000 000

                0

  9 000 000

Ostatné kraje

89 832 378

71 192 159

18 640 219

 

 

Časť A. - Inovačná časť projektu (inovácia produktu, inovácia procesu, organizačná inovácia):

Veľkosť podniku

 

Miesto realizácie

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*)

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*)

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*)

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

45%

35%

25%

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

55%

45%

35%

*)počet zamestnancov sa určuje prepočtom ako ročná pracovná jednotka

Časť B. - Výskumno – vývojová časť projektu (prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia, oceniteľné práva, vyvinutý softvér):

 

Veľkosť podniku

 

Oprávnená aktivita

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*)

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*)

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*)

Priemyselný výskum

70%

60%

50%

Priemyselný výskum (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

80%

75%

65%

Experimentálny vývoj

45%

35%

25%

Experimentálny vývoj (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami)

60%

50%

40%

Ochrana práv duševného

50%

50%

-          %

 

  Doplňujúce / špecifické podmienky výzvy:

                             

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“), na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

 

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:

a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP;
d) realizácia inovačných opatrení (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2).

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch (prípadne viacerých) z vyššie uvedených hlavných aktivít projektu, pričom platí, že

- aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ je povinná a zároveň
- hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy povinná.
Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z


1) výskumno – vývojovej časti realizovanej prostredníctvom aktivít a) a/alebo b), prípadne c) a z

2) inovačnej časti realizovanej prostredníctvom aktivity d).

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaný súlad projektu s aspoň jednou zo stanovených špecializačných priorít podľa prílohy č. 9 tejto výzvy.

Špecializačné priority sú definované ako prieniky medzi:

- oblasťami špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít podľa RIS 3 SK, pričom väzbu na jednu z daných oblastí musí predstavovať realizácia výskumno – vývojovej časti projektu (t.j. výskumno – vývojová časť projektu musí byť realizovaná v rámci jednej z uvedených oblastí) a
- oblasťami hospodárskej špecializácie, prípadne perspektívnymi oblasťami špecializácie podľa RIS 3 SK, pričom väzbu na jednu z daných oblastí musí predstavovať realizácia inovačnej časti projektu (t.j. inovačná časť projektu musí byť realizovaná v rámci jednej z uvedených oblastí).

Pre časovú následnosť a prelínanie sa hlavných aktivít projektu, resp. jednotlivých častí projektu platí, že výskumno – vývojová časť musí skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť.

Pri uplatnení partnerstva na projekte platí, že žiadateľ, ako ani partner/partneri sa nemusia podieľať na obidvoch častiach projektu (výskumno - vývojovej časti a inovačnej časti), resp. žiadateľ, ako ani partner/partneri sa nemusia podieľať na všetkých hlavných aktivitách projektu, na niektorých hlavných aktivitách sa môžu podieľať spoločne a niektoré môžu vykonávať samostatne.

Pri každej hlavnej aktivite môže byť podiel žiadateľa a partnera/partnerov na celkových oprávnených výdavkoch hlavnej aktivity, v rámci ktorej je uplatnený inštitút partnerstva iný, avšak zároveň musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

A) uplatnenie partnerstva je v rámci projektu možné realizovať maximálne prostredníctvom 4 partnerov žiadateľa, t.j. maximálny počet subjektov zapojených do projektu je 5 (1 žiadateľ + 4 partneri) a zároveň
B) žiadateľ je v rámci ŽoNFP povinný predložiť podrobný rozpočet projektu (príloha č. 12 ŽoNFP), v rámci ktorého bude splnená podmienka, že žiadateľ znáša najväčší podiel, resp. najväčší objem z celkových oprávnených výdavkov projektu zo všetkých členov partnerstva

Zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za uplatnenie partnerstva.

Podmienky projektu partnerstva, najmä pokiaľ ide o príspevky na jeho výdavky, zdieľanie rizík a výsledkov projektu, šírenie výsledkov projektu, prístup k právam duševného vlastníctva a pravidlá ich prideľovania musia byť stanovené pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom uzavretej Zmluvy o partnerstve, ktorej formulár je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.32
Žiadateľ a jeho partner/partneri sú povinní ešte pred podaním žiadosti o NFP podpísať „Vyhlásenie o partnerstve“, ktorého záväzný formulár je prílohou č. 20 žiadosti o NFP.

 

Výskumno – vývojová časť projektu

Výskumno - vývojová časť projektu spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
i) jej súčasťou je realizácia aspoň jednej z hlavných aktivít s názvom „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, prípadne doplnkovo aj hlavnej aktivity „ochrana duševného vlastníctva“;
ii) predmet výskumno – vývojovej časti projektu je zameraný na dosiahnutie inovácie minimálne nízkeho stupňa v triedení V prípade, že v konaní o ŽoNFP poskytovateľ identifikuje neoprávnené výdavky v rozpočte projektu a po úprave (odstránení neoprávnených výdavkov) nebude daný rozpočet zodpovedať vyššie uvedenému pravidlu (bod B), poskytovateľ rozhodne o neschválení ŽoNFP. Predloženie uzavretej Zmluvy o partnerstve bude považované za poskytnutie potrebnej súčinnosti v zmysle § 25 ods. 5 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF a ako také bude jednou z podmienok na zaslanie písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi podľa inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-0533;
iii) predmet výskumno-vývojovej časti projektu, resp. jej výstup nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že predmet výskumno – vývojovej časti projektu, resp. jej výstup je verejne známy, prípadne dostupný.

Pre realizáciu hlavnej aktivity „ochrana práv duševného vlastníctva“ platí, že

- musí po obsahovej stránke priamo nadväzovať na výsledky realizácie hlavnej aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ a zároveň
- môže byť realizovaná iba tým členom partnerstva (žiadateľom/partnerom), ktorý zároveň realizoval, resp. participoval na realizácii hlavnej aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, t. j. hlavná aktivita „ochrana práv duševného vlastníctva“ nemôže byť realizovaná takým členom partnerstva (žiadateľom/partnerom), ktorý sa nepodieľal na výskume a/alebo vývoji, ktorého vyústením/priamym následkom bude získanie, schválenie a ochrana práv duševného vlastníctva.

Výsledkom realizácie výskumno – vývojovej časti projektu musí byť konkrétny výstup vo forme napr. hmotného majetku (prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia atď.) a/alebo nehmotného majetku, napr.:

- oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry);
- vyvinutý softvér.

Za účelom overiť a vyhodnotiť dosiahnutie stanovených výstupov výskumno – vývojovej časti projektu je prijímateľ povinný predložiť v období do troch mesiacov od ukončenia realizácie výskumno – vývojovej časti projektu najneskôr však do jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr odborný posudok, vypracovaný na posúdenie výsledkov výskumno – vývojovej časti projektu významnou autoritou v príslušnej oblasti, resp. relevantnou vedecko – výskumnou inštitúciou.

 

Inovačná časť projektu

Inovačná časť projektu spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
i) je zameraná na realizáciu hlavnej aktivity s názvom „realizácia inovačných opatrení“;
ii) realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k zabezpečeniu praktického uplatnenia, t.j. následného zhodnotenia a zavedenia do produkčného procesu aspoň jedného z nasledovných typov inovácie (minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-0536):
a) inovácia produktu, b) inovácia procesu, c) organizačná inovácia, pričom v prípade organizačnej inovácie musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu a/alebo inováciou procesu; inovácia produktu a procesu (aj v kombinácii s organizačnou inováciou) môže byť dosiahnutá súčasne; tento proces musí nadväzovať a byť priamym dôsledkom realizácie predmetu výskumno – vývojovej časti projektu;
dosiahnutie uvedeného cieľa inovačnej časti projektu je nutné zabezpečiť prevádzkou predmetu projektu (napr. formou prevádzky zakúpených technológií, prototypu vyvinutého v rámci výskumno – vývojovej časti projektu alebo existujúceho zariadenia/zariadení prijímateľa/partnera), t.j. je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie predmetu projektu, čoho výsledkom bude produkcia nového/inovovaného produktu, prípadne aplikácia inovovaného procesu do produkčnej praxe (prevádzkovanie predmetu projektu je možné zabezpečiť aj bez vzniku oprávnených výdavkov);
iii) realizácia inovačnej časti projektu (v prípade vzniku oprávnených výdavkov, t. j. nákupu hmotného alebo nehmotného majetku) musí predstavovať počiatočnú investíciu, pričom pod počiatočnou investíciou sa rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
a) založenia novej prevádzkarne alebo
b) diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo
c) zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne;
v prípade pomoci poskytnutej na:
- diverzifikáciu existujúcej prevádzkarne (bod b) musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác;
- zásadnú zmenu výrobného procesu (bod c) musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.

                         

Predkladanie projektových žiadostí :

 

Termín vyhlásenia výzvy:      predpokladaný termín Júl 2017

Forma výzvy:                           otvorená - do vyčerpania finančnej alokácie

Termín uzávierky:                  uzavretie hodnotiaceho kola 1: 

                                                 uzavretie hodnotiaceho kola 2:

                                                 následné hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov do vyčerpania alokácie

                                                   

dĺžka realizácie projektu:

 

 Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 36 mesiacov.


Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po schválení žiadosti o NFP.

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.