Služby

Fondy Európskej únie a projektový manažment
 
Identifikácia zámerov a zdrojov financovania, komplexná príprava žiadostí o dotácie, projektový manažment a controlling počas celej doby realizácie projektu a platnosti zmluvy, realizácia auditov, analýz, tvorba a hodnotenie operačných programov
 
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní a nákupných procesoch
 
konzultácie k potrebe realizácie verejného obstarávania, vypracovanie dokumentácie k procesu verejného obstarávania, komunikácia so záujemcami/uchádzačmi, metodické usmernenia pri procese hodnotenia, zabezpečenie elektronických aukcií, zastupovanie klienta
 
Služby finančného a strategického poradenstva
 
strategické plánovanie, poradenstvo v oblastí nehnuteľností, spracovanie finančných a investičných plánov, zastupovanie klienta pri rokovaniach s potenciálnymi financujúcimi subjektmi, optimalizácia štruktúry finančných zdrojov klienta
 
Služby v oblasti regionálneho rozvoja
 
tvorba strategických dokumentov , tvorba štúdií uskutočniteľnosti, tvorba analýz nákladov a prínosov, príprava a manažovanie PPP projektov, vyhľadávanie investorov a rokovania s nimi
 
Akvizície a fúzie (M&A)
 
organizácia predaja spoločnosti a vyhodnotenie ponúk, vedenie jednaní o transakcii, poradenstvo pri rozširovaní podnikateľských aktivít formou akvizícií, identifikácia rizík podnikania, oceňovanie podniku
 
Informačný portál www.eDotacie.sk
 
informácie z diania v oblasti EÚ fondov na jednom mieste, denne aktualizované informácie, jedinečná databáza dostupných zdrojov z EÚ fondov, prehľadná štruktúra, platená informačná zóna