Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch

V RÁMCI PRIPRAVOVANEJ VÝZVY Z OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV URČENÝCH NA MODERNIZÁCIU A NÁKUP VÝROBNÝCH TECHNOLÓGII A ZARIADENÍ.

Operačný program:        Výskum a inovácie

Prioritná os:                    3 –Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:               3.3.1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti vo fáze rozvoja

 

Oprávnení žiadatelia:

 

 Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé a stredné podniky, ktoré:

·        sú zapísané v obchodnom registri

·        podnikajú na základe živnostenského opatrenia

·        sú  registrované  na  území  SR  a od  vzniku ktorých  ku  dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov

·        vysporiadané záväzky voči prednostným veriteľom (sociálna poisťovňa, zdravotné poistenia, daňový úrad)

·  výrobné priestory vo vlastníctve príp. v prenájme minimálne na obdobie realizácie projektu a následne 5 rokov počas monitorovacieho obdobia

·     žiadateľ zároveň, musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade  so  zameraním  realizácie  projektu, a to  najneskôr  v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP

 

Predmetom hlavnej aktivity je  minimálne jedna z uvedených aktivít:

·         nákup softvéru

·         nákup oceniteľných práv

·         nákup strojov, prístrojov, zariadení a výrobných technológii

Realizáciou uvedených aktivít musí dôjsť k vytvoreniu nových pracovných miest.

Oprávnené sú projekty, ktoré sú zamerané na nasledovné oblasti (v členení podľa SK NACE):

Kód SK NACE

                                                           Názov oblasti

A. Priemysel

Vysoká technologická úroveň

21

Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

26

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

30.3

Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

Stredne vysoká technologická úroveň

20

Výroba chemikálií a chemických produktov

27

Výroba elektrických zariadení

28

Výroba strojov a zariadení i. n.

29

Výroba motorových vozidiel, návesov, prívesov

30

Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

32.5

Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

Stredne nízka technologická úroveň

18.2

Reprodukcia záznamových médií

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

22

Výroba výrobkov z gumy a plast

23

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

24

Výroba a spracovanie kovov

25

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)

33

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – oprava hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka technologická úroveň

10

Výroba potravín

11

Výroba nápojov

13

Výroba textilu

14

Výroba odevov

15

Výroba kože a kožených odevov

16

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

17

Výroba papiera a papierových výrobkov

18

Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)

31

Výroba nábytku

32

Iná výroba (Okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)

     

 

 

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:         50 000 000 EUR

 

·         minimálne oprávnené  výdavky:                                               100 000 EUR         

·         maximálne oprávnené výdavky:                                            1 000 000 EUR

 

Intenzita podpory:

 

Veľkosť podniku

 

Miesto realizácie

Mikro-podnik

menej ako 10 zamestnancov*)

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*)

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*)

Najmenej rozvinuté okresy podľa zoznamu ÚPSVaR (v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z.)**)

55%

55%

45%

 

  Doplňujúce / špecifické podmienky výzvy:

                             

Oprávneným územím SR na miesto realizácie projektu sú najmenej rozvinuté okresy SR a to:

 

Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Revúca, Rožňava, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Sobrance, Trebišov, Gelnica

 

Plánované rozšírenie k 30.09.2017 o okresy: Košice okolie, Bardejov, Snina, Medzilaborce

 

 Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo spoločnosti.

                         

Predkladanie projektových žiadostí :

 

Termín vyhlásenia výzvy:           12.09.2017

Forma výzvy:                            otvorená -  do vyčerpania finančnej alokácie

Predkladanie žiadostí o NFP:              uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2017

                                                             uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.01.2018 

                                                             uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.03.2018                        

                                                                                             

Dĺžka realizácie projektu:

 

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 9 mesiacov.

 

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po podaní žiadosti o NFP.

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.