INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                    2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ:               2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Aktivita:                           A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

 

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

                              

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:     290 000 000 EUR.

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt:

·         min.: nestanovuje sa;

·         max. 50 mil. EUR

                          

INTENZITA POMOCI A OPRÁVNENÉ ÚZEMIE:

 

Celé územie Slovenskej republiky – oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziká.

              

TRVANIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP:

 

Termín vyhlásenia výzvy:      14.3.2017

Forma výzvy:                           otvorená - do vyčerpania finančnej alokácie.

                                           uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31.5.2017,
                                           uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31.8.2017
                                           uzavretie hodnotiaceho kola 3: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP:

 

a.) Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok:

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na opatrenia, ktoré:

  • Zmenšujú maximálny prietok povodne v toku;
  • Chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami;
  • Sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami.

 

Navrhované musia vychádzať z plánov manažmentu povodňového rizika, ktoré tvoria súčasť plánov manažmentu povodí Dunaja a Visly a byť v súlade:

 

  • So smernicou o hodnotení a manažmentu povodňových rizík;
  • S požiadavkami článku 4.7 smernice o vode;
  • Zákonom o ochrane pred povodňami.

 

Oprávnené opatrenia musia preukázať ako zvýšili úroveň protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary na predmetných mapách.

 

Oprávnené sú iba projekty zabezpečujúce ochranu pred povodňami minimálne na úrovni Q100.

 

Projekt zameraný výlučne na budovanie alebo navyšovanie ochranných hrádzí musí preukázať, že boli posúdené alternatívne možnosti ochrany na základe odtokových pomerov na príslušnom povodí a taktiež aj možnosti retencie v povodí.

 

Podporované budú opatrenia zamerané najmä na:

 

  • Zvýšenie retenčného potenciálu povodia;
  • Zvýšenie kapacity vodných tokov;
  • Obnova prirodzenej morfológie tokov;
  • Výstavba / rekonštrukcia vodných stavieb s cieľom zvýšenia účinnosti.

 

Oprávnené nie sú projekty zamerané na zahrádzanie bystrín v lesoch, hydromelioračné opatrenia a projekty, pri ktorých dochádza k napriamovaniu vodných tokov.

                    

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

                             

Oprávnené subjekty

Zdroj financovania NFP

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov projektu v % (NFP)

Výška financovania zo zdrojov prijímateľa v %

Štátna organizácia vykonávajúca správu vodohospodársky významných tokov a vodných stavieb

Kohézny fond + štátny rozpočet

100

O

Štátna organizácia vykonávajúca správu drobných vodných tokov – organizácia štátnej správy

Kohézny fond + štátny rozpočet

100

0

Nájomcovia / vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona – organizácia štátnej správy

Kohézny fond + štátny rozpočet

100

0

Nájomcovia / vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona:

subjekty územnej samosprávy (obec, vyšší územní celok a ich rozpočtové a príspevkové organizácie )

ostatné subjekty verejnej správy

mimovládne / neziskové organizácie

Kohézny fond + štátny rozpočet

95

5

Nájomcovia / vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona, nespadajúcich do vyššie uvedených kategórií žiadateľov

Kohézny fond + štátny rozpočet

90

10

                       

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

Úspešne spracované projekty v OBLASTI ZNíženia rizika povodní

 

Žiadateľ:                                 Obec Dlhé Pole

Názov projektu:                      Opatrenia na ochranu pred povodňami, oprava a regulácia potoka v obci Dlhé Pole

Schválený NFP:                      392.375,55 Eur

Doba realizácie:                     09/2011 - 11/2015

 

Žiadateľ:                                 Obec Buková

Názov projektu:                      Opatrenie na ochranu pred povodňami v obci Buková

Schválený NFP:                      790.387,00 Eur

Doba realizácie:                     09/2011 - 06/2016

 

Žiadateľ:                                 Obec Slaská

Názov projektu:                      Protipovodňové opatrenia v obci Slaská

Schválený NFP:                      1.283.446,62 Eur

Doba realizácie:                     07/2011 - 12/2015

 

Žiadateľ:                                 Obec Oščadnica

Názov projektu:                      Úprava toku Dedovka – opatrenia proti povodniam

Schválený NFP:                      403.542,09 Eur

Doba realizácie:                     03/2015 - 06/2016

 

Žiadateľ:                                 Obec Zborov nad Bystricou

Názov projektu:                      Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

Schválený NFP:                      677.775,24 Eur

Doba realizácie:                     01/2007 - 12/2015

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.