VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÝCH STREDÍSK (CIZS)

 

Výstavba a rekonštrukcia zdravotných stredísk (CIZS)

 

V rámci pripravovanej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry pre potreby integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

 

 

Identifikácia výzvy:

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8                                  

 

 

Cieľ výzvy / predmet výzvy:

 

Hlavný cieľ:                        Modernizácia zdravotníckej infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

 

Podporované regióny:        SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja

 

Oprávnení žiadatelia:

 

§  Obce

§  VÚC

§  Neziskové organizácie

 

Oprávnené aktivity:

 

§  výstavba nových budov,

§  modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

§  prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

§  zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

§  dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

§  budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry, vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

§  budovanie bezbariérových prístupov,

§  opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Oprávnené výdavky:

 

A)  Zabezpečovania zdravotných služieb:

 

§  miestnosť pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

§  čakáreň, prezliekareň, toaleta,

§  administratívna miestnosť so zariadením primerane veľkosti CIZS,

§  základný interiérový nábytok,

§  materiálne vybavenie v súlade s výnosom MZ SR,

§  technika v súlade s potrebami všeobecnej, špecializovanej a špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

§  softvér, resp. modernizácia – softvér využívaný za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti,

§  počítač, vrátane príslušenstva,

§  softvér a hardvér pre objednávanie pacientov,

§  automobil, ktorí súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v CIZS,

§  vysoko rýchlostný internet, pričom odporúčame aby bol využívaný pre celé CIZS, tzn. napríklad vo všetkých priestoroch bude zdieľané bezdrôtové pripojenie (WiFi). Toto pripojenie môže byť umožnené bezplatne ako benefit aj čakajúcim pacientom,

§  pevná linka/mobil.

 

Pozn. Oprávneným výdavkom v rámci všeobecnej a špecializovanej ambulancie zdravotnej starostlivosti je aj prístrojové a materiálno-technické vybavenie, ktoré zlepší a zefektívni poskytovanie zdravotnej starostlivosti priamo lekárom, napr.:

§  prístroj na vykonávanie 12-zvodového EKG záznamu,

§  prístroj na meranie členkovo-ramenného indexu (ABI) s pulznou vlnou,

§  prístroj na meranie C-reaktívneho proteínu (CRP),

§  prístroj na vyšetrenie INR,

§  rýchly močový analyzátor,

§  prístroj na vykonávanie ultrasonografie (abdominálnej, pošvovej),

§  mikroskop,

§  a iné prístroje, prostredníctvom ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť v jednotlivých špecializačných odboroch v CIZS v rámci špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (napr. prístroj na vykonávanie echokardiografie, prístroj na vykonávanie dopplerovského vyšetrenia ciev a podobne) za dodržania podmienky efektívnej využiteľnosti a zvýšenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

 

Všetky prístroje budú oprávneným výdavkom, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má na vykonávanie vyšetrení a obsluhu uvedených prístrojov certifikát a má na vykonávanie vyšetrení s uvedenými prístrojmi uzavretú zmluvu so zdravotnými poisťovňami na území SR.

 

B)  Zabezpečovania sociálnych služieb

 

§  Poradňa sociálneho poradenstva:

o    miestnosť pre poskytovanie sociálnych služieb vo forme individuálnych intervencií/kancelária,

o    základný interiérový nábytok,

o    uzamykateľná skriňa na uschovanie informácií o klientoch,

o    počítač, vrátane príslušenstva,

o    softvér,

o    pevná linka/mobil,

 

§  Denné centrum:

o    miestnosť pre poskytovanie sociálnych služieb vo forme skupinových aktivít/spoločenská miestnosť,

o    pomocné miestnosti,

o    základný interiérový nábytok,

o    pomôcky na záujmové a voľnočasové aktivity,

o    pomôcky na vzdelávacie aktivity,

o    informačné nástenky,

o    počítač, vrátane príslušenstva,

o    softvér,

o    pevná linka/mobil,

 

§  Ďalšie sociálne služby:

o    najviac jedna miestnosť zodpovedajúca druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby spĺňajúca podmienky potrebné na registráciu danej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách (najmä § 64).

o    ďalšie výdavky spojené s definovanými službami poskytovanými v poradni sociálneho poradenstva, dennom centre, resp. s ďalšími službami.

 

Oprávnenými výdavky sú aj výdavky na zariadenie spoločných priestorov ako napr. recepcia, prípadne kancelária manažéra centra so zasadačkou a pod.

 

Základné finančné limity:

 

§  Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:    70 mil. EUR

Limity príspevku na projekt:

§  minimálna výška príspevku na projekt:                                            nie je identifikovaný

§  maximálna výška príspevku na projekt:                                           nie je identifikovaný

 

Intenzita pomoci:

 

§  Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov:                     95%

 

Miesto realizácie:

 

Oprávneným miestom realizácie budú vybrané spádové oblasti na celom území SR mimo Bratislavského kraja.

 

Doplňujúce / Špecifické podmienky výzvy:

 

Výzva bude dvojkolová, pričom v prípade predkladania projektových zámerov nie je nevyhnutné podpisovať zmluvu o partnerstve a ani zakladať neziskovú organizáciu. Pri projektových zámeroch sa len uvádza právna forma predkladateľa budúcej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 

§  Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:                       nie je identifikovaná.

 

Očakávaný termín vyhlásenia výzvy:

§  Zámery:                                                                                               9.4.2018 - 8.6.2018

§  Žiadosti:                                                                                               

 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

   svana@eurodotacie.sk

     + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI