INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Zabezpečenie energetických auditov v MSP, implementácia opatrení z energetických auditov - predpokladaný termín vyhlásenia september!

Operačný program:         Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

                                           

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

 

finančné limity projekty zamerané na energetické audity a opatrenia z nich vyplývajúce:

 

            minimálny NFP 50 tis. EUR           maximálny NFP 200 tis. EUR

 

alokácia:  40 mil. EUR

 

finančné limity  na projekty zamerané na opatrenia vyplývajúce z energetických auditov

 

 

alokácia:  50 mil. EUR

 

Do vyčerpania celkovej alokácie určenej na jednotlivé opatrenia.

 

Dĺžka realizácie projektu a trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

 

časová oprávnenosť výdavkov:            upresní sa vo výzve

  

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

 

 

Mále a stredné podniky

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:

 

A.    Zabezpečenie energetických auditov v MSP

 

B.    Implementácia opatrení z energetických auditov (medzi plánované aktivity budú patriť)

                   a.    zateplenie obvodového plášťa

                   b.    výmena okien

c.     zmena vykurovania

 

d.    výmena elektroinštalácii a osvetlenia 

 

Územná oprávnenosť:

 

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.