INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
INFORMAČNÝ PORTÁL EDOTACIE.SK
Pravidelne Vás informujeme v prehľadnej štruktúre podľa Vašich požiadaviek

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Operačný program:       Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

 

Prioritná os 4:                Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Špecifický cieľ 4.2.1:    Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových      vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

 

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

finančné limity projektu:

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 55 000 000 EUR


maximálna ani minimálna výška príspevku na projekt, nie je stanovená

 

Samosprávny kraj

Alokácia na kraj

(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIUS

(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO

(zdroj EÚ)

Trnavský kraj

7 991 996

7 787 073

204 923

Nitriansky kraj

7 232 575

6 268 232

964 343

Trenčiansky kraj

13 500 807

13 500 807

0

Banskobystrický kraj

9 643 434

9 643 434

0

Žilinský kraj

3 150 650

3 150 650

0

Prešovský kraj

8 778 225

7 671 641

1 106 584

Košický kraj

4 702 313

3 758 534

943 779

Spolu

55 000 000

51 780 371

3 219 629


Intenzita podpory:

·         verejný sektor (obce, združenia obcí): 95%,

·      vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách : 90%,

·         právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií: 90%,

 

Celkové oprávnené výdavky (benchmark – t.j. smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) sú stanovené nasledovne:

 

Predmet projektu

Benchmark bez DPH

Gravitačná stoková sieť

425 EUR/m

Gravitačná stoková sieť + vodovod

480 EUR/m

Tlaková stoková sieť

250 EUR/m

Tlaková stoková sieť + vodovod

305 EUR/m

Vodovod

250 EUR/m

Výstavba ČOV

benchmark nie je stanovený

Rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV

benchmark nie je stanovený

Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov

benchmark nie je stanovený

Budovanie nových vodárenských zdrojov

benchmark nie je stanovený

 
 

Oprávnení žiadatelia:
 
a. verejný sektor (obce, združenia obcí);
 

b. vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách;

c. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pozn. : Žiadatelia uvedení pod písmenom b) a c) musia s ohľadom na zabezpečenie výkonu verejných úloh (t.j. zásobovania pitnou vodou a odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavujú plnenie samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že sú v 100% vlastníctve obcí.

 

 Oprávnené aktivity (výdavky):

a) rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP,

b) rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,

c) budovanie verejných vodovodov (okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO (ekvivalentný obyvateľ), podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS),

d) budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,

e) rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu,

f) intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu,

g) budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.

 

Typ aktivity b. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach je oprávnená v obciach s počtom obyvateľov nad 1 001 (vrátane) k 31.12.2014.

Typ aktivity d. je oprávnený v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov a v obciach nad 2 000 obyvateľov , ktoré nie sú súčasťou aglomerácií nad 2 000 EO podporených z OP KŽP. Výnimku predstavujú aktivity:
d. na výstavbu ČOV, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie,
e. na výstavbu stokovej siete a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,
ktoré sú predmetom podpory z OP KŽP.

 

V prípade realizácie typu aktivity d. „budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový“, je táto aktivita oprávnená v obciach uvedených v prílohe č. 11 výzvy. V prípade, že žiadateľom je združenie obcí , môžu tieto združenia zahŕňať aj obce neuvedené v prílohe č. 11 výzvy. V takomto prípade budú investície oprávnené výlučne v obciach tvoriacich prílohu č. 11 výzvy
 

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nie je časovo obmedzená.

  

Doplňujúce / špecifické podmienky výzvy:

 

• Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP RO/SO pre IROP bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby.

• Oprávnené výdavky na projekty, ktoré vytvárajú príjem (či už počas výdavkov pre projekty generujúce príjem realizácie projektu v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), je potrebné znížiť o čisté príjmy, aby bola zabezpečená primeraná výška pomoci (t.j. aby nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov z IROP nad rámec skutočnej potreby projektu), pričom sa berie do úvahy potenciál projektu vytvárať čistý príjem v priebehu konkrétneho referenčného obdobia, ktoré pokrýva realizáciu projektu, ako aj obdobie po jeho ukončení. Uvedená primeraná výška pomoci predstavuje, tzv. „medzeru vo financovaní“, ktorá vzniká, ak čistý príjem za príslušné obdobie nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky projektu.


Predkladanie žiadostí o NFP:

otvorená výzva:

- uzavretie hodnotiaceho kola 1: 26.9.2017,
- uzavretie hodnotiaceho kola 2:
22.12.2017,
- následné hodnotiace kolá – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (do vyčerpania alokácie)
.

 

Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
email: svana@eurodotacie.sk
tel: +421 41 5665 267