Názov projektu:

Dobudovanie špičkového pracoviska pre výskum a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska

Žiadateľ (obstarávateľ): Archeologický ústav SAV, Nitra

Hlavný cieľ:

Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry pracovísk AÚ SAV, pre podporu špičkového výskumu archeologických nálezov na medzinárodnej úrovni.