Poslanie a vízia

Poslanie

Poskytujeme komplexné odborné poradenské služby založené na vedomostiach, skúsenostiach a rešpektovaní zákonných a etických princípov pre záujemcov o čerpanie zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vízia

Chceme byť Vaša prvá voľba pri výbere konzultanta v oblasti našich služieb/pre služby súvisiace s problematikou štrukturálnych fondov Európskej únie a projektového manažmentu a tým prispieť k rozvoju firiem a organizácií, posúvaniu konkurencieschopnosti slovenských regiónov a zvyšovaniu životnej úrovne.

 

Sme doržiteľom certifikátu ISO 9001 a projektoví manažéri sú certifikovaní v zmysle metodiky PRINCE 2 pre riadenie projektu.