Názov projektu:

Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

Žiadateľ (obstarávateľ): Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica

Hlavný cieľ:

Zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a ČOV a tým prínos k zlepšovaniu životného prostredia a kvality života v aglomerácii Púchov.