Názov projektu:

Zmena výrobného procesu – Denitrifikácia kotlov K1 a K2 v ŽT, a.s. Žilina

Žiadateľ (obstarávateľ): Žilinská teplárenská, a.s.

Hlavný cieľ:

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka zodpovedajúca požiadavkám ochrany ovzdušia na úrovni BAT podľa podmienok smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.