Poradenstvo vo verejnom obstarávaní a nákupných procesoch

V rámci poradenstva poskytujeme komplexné služby pri obstarávaní čohokoľvek, či už financovaného z vlastných zdrojov ale i grantov SR a EÚ a to ako na strane verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 7, tak i na strane uchádzačov (záujemcov) v súťažiach. Prostredníctvom tímu odborne spôsobilých osôb s dlhoročnou praxou dávame našim klientom garanciu dodržiavania legislatívy vo verejnom obstarávaní a chránime záujmy klienta.

V rámci poradenstva vo verejnom obstarávaní Vám ponúkame:

 • konzultácie k potrebe realizácie verejného obstarávania s cieľom určenia najvhodnejšieho postupu obstarania
 • nastavovanie najvhodnejších podmienok účasti pre postup obstarania
 • vypracovanie súťažných podkladov a súvisiacej dokumentácie z procesu verejného obstarávania
 • komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi
 • metodické usmernenie pri procese hodnotenia
 • technické zabezpečenie elektronických aukcií
 • zastupovanie klienta v konaní voči riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom / Úradu pre verejné obstarávanie

V rámci poradenstva v nákupných procesoch Vám ponúkame:

 • optimalizáciu nákupných procesov organizácie ako celku
 • poradenstvo pri príprave ponúk
 • vypracovanie cenových ponúk
 • zastupovanie klienta vo výberovom konaní

 Služba poradenstva vo verejnom obstarávaní je určená pre segmenty:

 • firmy a podnikateľov
 • mestá, obce a VÚC
 • štátnu a verejnú správu
 • univerzity, SAV a ich ústavy, výskumno-vývojové inštitúcie
 • zdravotníctvo

Sme členom Únie profesionálov verejného obstarávania.

ÚPVO