Služby v oblasti regionálneho rozvoja

Strategické plánovanie pre každý subjekt predstavuje sústavu koordinovaných rozhodovacích procesov vyvolaných prijatou stratégiou. Je nevyhnutnou súčasťou činnosti každého subjektu a zameriava sa na budúcnosť subjektu nakoľko implementuje prijatú stratégiu do života subjektu.

Regionálny rozvoj predstavuje trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov.

V rámci služieb v oblasti regionálneho rozvoja Vám ponúkame:

  • tvorbu strategických dokumentov (programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, odvetvových stratégií a pod.)
  • tvorbu štúdií uskutočniteľnosti vrátane variantných riešení (feasibility study)
  • tvorbu analýz nákladov a prínosov (cost–benefit analysis)
  • prípravu a manažovanie PPP projektov
  • vyhľadávanie investorov a rokovania s nimi

 Služby regionálneho rozvoja sú určené pre segmenty:

  • mestá, obce a VÚC
  • štátnu a verejnú správu
  • zdravotníctvo